FAQ

FAQ

Co je to Kruh podpory? 

Kruh podpory je tradičně skupina lidí úmyslně vybudovaná kolem člověka ohroženého sociálním vyloučením. Úkolem skupiny složené především z blízkých lidí – rodiny, přátel a často i profesionálů – je poskytovat pomoc a podporu, která pomůže člověku žít běžný život a být přínosem pro společnost.

Kdo provozuje Kruhy podpory? 

Kruhy podpory jsou dárcovskou aktivitou nevládní neziskové organizace Rytmus. 

Nepatřila stránka Kruhy podpory původně pod organizaci QUIP?

Ano, patřila. Od 1. ledna 2020 patří QUIP pod Rytmus a spolu s ním i Kruhy podpory.  

Je možné poslat peníze prostřednictvím online platformy?

Ano, jsme zaregistrovaní na portálu www.darujme.cz, což je řešení a platforma pro online dárcovství v České republice. Neziskovým organizacím a dárcům zpřístupňuje důvěryhodné, komplexní a přehledné prostředí pro moderní formy dárcovství.

Jak funguje matchingový fond? 

Funguje na principu znásobení v kladu. Ve firemním dárcovství může mít například formu znásobení zaměstnanecké sbírky zaměstnavatelem. 

Jak hospodaříme s příspěvky?

Vaše finanční příspěvky jsou určeny pouze na financování konkrétních projektů v duchu Kruhů podpory. 

Co je to Úmluva o právech osob se zdravotním postižením?

Úmluva je významnou smlouvou o lidských právech a základních svobodách, doplňuje tedy sedm stávajících základních lidskoprávních úmluv OSN. Je založena na principu rovnoprávnosti a zaručuje osobám se zdravotním postižením plné uplatnění všech lidských práv a podporuje jejich aktivní zapojení do života společnosti. 

Kdy byla přijata Úmluva o právech osob se zdravotním postižením?

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením byla v New Yorku přijata dne 13. prosince 2006. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 30. března 2007. S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 45 odst. 1 dne 3. května 2008. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odst. 2 téhož článku dne 28. října 2009.

Která část Úmluvy souvisí s naší prací nejvíce? 

Zaměřujeme se zejména na články související s právem lidí s postižením na život v přirozeném prostředí a v souladu s vlastní představou. Konkrétně se jedná o články 12 Rovnost před zákonem a článek 19 Právo na nezávislý život.